Adaptacje projektów

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i uzyskamy pozwolenie na budowę.

Adaptacje projektów typowych

Oferujemy kompleksową usługę adaptacji projektów typowych, zajmujemy się również przygotowaniem wszystkich formalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nasza siedziba znajduje się w Bielsku-Białej, jednak projekty adaptujemy na terenie całego województwa Śląskiego.

Na czym polega adaptacja projektu?

Adaptacja projektu typowego dzieli się na dwa etapy: obowiązkowy, związany z wymogami formalnymi, oraz dodatkowy, który uwzględnia potrzeby Inwestora.

Część obowiązkowa polega na dostosowaniu projektu tak, aby był zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania lub Decyzją o Warunkach Zabudowy. W skład opracowania wchodzi również wykonanie projektu zagospodarowania terenu, określenie obszaru oddziaływania inwestycji, sprawdzenie konstrukcji budynku pod kątem obowiązujących stref czy też adaptacją fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Do części obowiązkowej należy także uzyskanie wszelkich potrzebnych dokumentów od odpowiednich urzędów i instytucji. Etap dodatkowy polega na dostosowaniu projektu do indywidualnych wymagań. Może to być na przykład przesunięcie lub likwidacja ścianek działowych, zmiana rozmieszczenia okien czy dobudowanie garażu. Każda zmiana wyceniania jest indywidualnie i oceniania pod kątem możliwość jej realizacji.

Z czego składa się nasze opracowanie i co możemy dla Ciebie zrobić ?

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje: Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a gdy go nie ma, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
 1. Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (należy zamieścić go w osobnej teczce lub wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady nawiązania do otoczenia).
 3. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji (na jego podstawie zgłaszamy zamiar rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego, lub występujemy z wnioskiem o pozwolenie na budowę).
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji.
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych, wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
 6. Naniesienie na oryginalny projekt gotowy – w przypadku zmian w projekcie – trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym)
  projektowanych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.
 7. Dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez Inwestora opinii, uzgodnień i oświadczeń, w tym oświadczenie Inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane.
 8. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów.
 9. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta.
 10. Załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej.
 11. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia na budowie).
 12. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych
  (na żądanie Inwestora lub właściwego organu), w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem i uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora inwestorskiego.
 13. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.